เปลี่ยนกรรมการบริษัท ต้องทำอย่างไร กับเรา Narinthong

การทำธุรกิจต้องมีกรรมการเพื่อดำเนินธุรกิจ แต่ถ้าธุรกิจอยู่ในจุดเปลี่ยนที่มีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง, เสียชีวิต หรือครบวาระ ทำให้คุณต้องแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ขึ้นมาแทน เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง กับการ เปลี่ยนกรรมการบริษัท

ทาง นรินทร์ทอง ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเอาไว้ในบทความนี้ และเป็นแบบขั้นตอนตั้งแต่ การเริ่มนัดประชุมผู้ถือหุ้น, เอกสารที่ต้องใช้ และควรแจ้งกับหน่วยงานไหนบ้าง ที่คุณไม่ควรพลาดกับบทความนี้!

การ เปลี่ยนกรรมการบริษัท ต้องทำอย่างไร?

1 – นัดประชุมผู้ถือหุ้น

เปลี่ยนกรรมการบริษัท

การนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ถือว่าเป็นการประชุมเพื่อลงความเห็นเกี่ยวกับกรรมการบริษัทคนใหม่ ซึ่งต้องทำหนังสือแจ้งนัดประชุมกับทางผู้ถือหุ้นก่อน โดยระบุวาระของการประชุม เป็นเรื่องเปลี่ยนกรรมการและอำนาจกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันที่ต้องแจ้งผู้ถือหุ้น สามารถส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ก็ได้เช่นกัน

วันที่เรียกประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น จะเริ่มนับตั้งแต่หลังจากวันที่ได้ทำการส่งหนังสือแจ้งตามช่องทางไปรษณีย์ หรือวันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และการประชุมจะเริ่มจัดในวันถัดไปของระยะเวลาที่กำหนด เช่น การส่งแบบไปรษณีย์ตอบรับ จะมีใบแจ้งกลับมาว่าคุณได้รับหนังสือการประชุมวันไหน หากเป็นวันที่ 10 ให้บวกเพิ่มไปอีก 7 วัน และการประชุมจะเป็นวันที่ 18

 

2 – วาระการจัดประชุมเป็นเรื่อง แก้ไขเปลี่ยนกรรมการหรืออำนาจกรรมการ

เปลี่ยนกรรมการบริษัท

ในการจัดประชุมจะเป็นเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ และอำนาจของกรรมการ โดยเบื้องต้นจะมีหัวข้อของการประชุม ดังนี้

 • ถอนกรรมการคนเก่า เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น การลาออก ล้มละลาย ครบวาระ หรือเสียชีวิต
 • แต่งตั้งกรรมการคนใหม่ จะต้องถูกแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการเท่านั้น
 • แก้ไขอำนาจของกรรมการ เรียกว่าเป็นการเพิ่มหรือถอน อำนาจของกรรมการที่ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับการดำเนินงาน ตามที่มติในที่ประชุม

การเปลี่ยนกรรมการบริษัท ส่วนมากจะแก้ไขอำนาจของกรรมการร่วมด้วย เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่าง มีกรรมการเสียชีวิต แต่กรรมการคนนี้มีอำนาจในการเซ็นเอกสารได้เพียงแค่คนเดียว ต้องแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ขึ้นมา พร้อมกับแก้ไขอำนาจที่ทำให้เขาสามารถลงนามบริษัท (เซ็นเอกสาร) ได้ แต่ถ้ามีกรรมการ 2 คนที่สามารถเซ็นได้ และมีคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต ก็สามารถแก้ไขอำนาจให้มีเพียงแค่คนเดียวที่ลงนามบริษัทได้

 

3 – เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับเปลี่ยนแปลงกรรมการ และอำนาจกรรมการ

เปลี่ยนกรรมการบริษัท

เอกสารที่ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจของกรรมการ จะมีข้อมูลที่คุณจะต้องเตรียมก่อน คือ ชื่อของกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง, ชื่อ อายุ และที่อยู่ของกรรมการคนใหม่ รวมไปถึงอำนาจกรรมการที่มีการแก้ไขใหม่ หลังจากนั้นให้เตรียมเอกสาร ได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการคนใหม่ : ต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และให้กรรมการที่มีอำนาจรับรองร่วมด้วย
 • แบบ บอจ.1 : คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • แบบ บอจ.4 : รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
 • แบบ ก. : รายละเอียดกรรมการเข้าใหม่
 • สำเนาใบมรณบัตร : จะสามารถใช้ได้ในกรณีที่กรรมการคนเก่าเสียชีวิต

หลังจากวันที่มีการประชุมเพื่อมีมติพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องยื่นขอจดทะเบียนไม่เกิน 14 วัน แต่ถ้ากิจการของคุณเป็นธุรกิจพิเศษที่มีกฎหมายควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร, ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจคลังสินค้า เป็นต้น ต้องมีการได้รับอนุญาตให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ พร้อมทั้งหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

>>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่<<<

 

4 – สถานที่ต้องยื่นเอกสารเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ถ้าบริษัทของคุณอยู่ภายในกรุงเทพฯ สามารถนำส่งหรือยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานทั้ง 7 พื้นที่ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดให้ยื่นได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในจังหวัด
 • e-Registration เป็นการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นแบบออนไลน์ให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรง ไม่ว่าจะอยู่ไหนในประเทศไทยก็สามารถนำส่งได้อย่างง่ายดาย

หากดำเนินการยื่นเอกสารเปลี่ยนแปลงกรรมการเรียบร้อยแล้ว และบริษัทของคุณมีประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง จะต้องการทำยื่นแบบ สปส. 6-15 (แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง) ให้กับทางสำนักงานประกันสังคม เพราะบริษัทของคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนายจ้าง โดยต้องยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง

 

ขั้นตอนของการเปลี่ยนกรรมการบริษัท จะต้องเริ่มจากการนัดประชุมผู้ถือหุ้น, เตรียมวาระของการประชุม, จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนกรรมการและอำนาจของกรรมการ และนำส่งให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อทำให้ข้อมูลของบริษัทเป็นปัจจุบัน พร้อมกับหน้าที่ของกรรมการคนใหม่ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจต่อ

สำหรับผู้ประกอบการไหนที่กำลังจะเปลี่ยนกรรมการบริษัท แล้วรู้สึกว่าการดำเนินเรื่องของเอกสารเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก และไม่ค่อยมีเวลาในการจัดการ สามารถขอคำปรึกษาได้จากสำนักงานบัญชีที่มากประสบการณ์อย่างนรินทร์ทอง

 

การเปลี่ยนกรรมการบริษัทไม่ใช่เรื่องยาก ต้องที่ นรินทร์ทอง !

บริษัท นรินทร์ทอง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และภาษี รวมไปถึงการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ด้วยประสบการณ์ที่ให้บริการมากกว่า 20 ปี โดยมีบริการให้คุณได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

 • การส่งภาษีอากร ทางเราสามารถยื่นภาษีให้ได้ โดยที่คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดเตรียมเอกสาร รวมไปถึงรับจัดทำรายงาน และให้คำปรึกษาทางด้านภาษี
 • รับจดทะเบียนบริษัท เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทของคุณ โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการจดทะเบียน เพราะเราสามารถช่วยคุณได้
 • งานทางด้านการเงิน จะเป็นการดำเนินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบเงินเดือน และประกันสังคมของพนักงานที่ทำงานอยู่ภายในบริษัท
 • ให้บริการรับทำบัญชี หากใครที่กำลังรู้สึกว่าการทำบัญชีนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายภายในบริษัท ทางเราพร้อมที่จะดูแลคุณ

 

นรินทร์ทองอยากให้ธุรกิจของคุณพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

และรู้ทุกการเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่…

Facebook : NarinthongOfficial

E-mail : narinthong.ac@gmail.com

Line : @Narinthong

Tel : 081-627-6872 , 02-404-2339

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ และคุกกี้ในส่วนการตลาด

  คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน และคุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า